129

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும்
ஆறாதே நாவினாற் சுட்ட வடு.

தீயினாற்  – by the fire
சுட்ட– புண் – burnt wound
உள்ளாறும் – ull aarum – will heal inside
ஆறாதே – won’t heal
நாவினாற் – by tongue ?
சுட்ட – burnt
வடு – scar

Explore posts in the same categories: kurals and the like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: