12

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித்
துப்பார்க்குத் துப்பாய தூஉம் மழை.

துப்பார்க்குத் – for the eaters
துப்பாய – an object which is useful
துப்பாக்கித் – thuppu aaki – makes food
துப்பார்க்குத் – for the eaters again,
துப்பாய தூஉம் – thuppaayadhum – that which becomes food
மழை – rain

Advertisements
Explore posts in the same categories: kurals and the like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: