525

கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின்
அடுக்கிய சுற்றத்தால் சுற்றப் படும்.

கொடுத்தலும் – giving (generosity)
இன்சொலும் – inniya sollum (sweet words)
அடுக்கிய  – layered
சுற்றத்தால் – relatives
சுற்றப் படும் – will be surrounded

The man who gives generously and converses sweetly, will be surrounded by layers of relatives

Explore posts in the same categories: kurals and the like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: