66

குழல் இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்.

Kuzhal inidhu yaazh inidhu enbadham makkal
mazhalai chol kelaadhavar

குழல் – Kuzhal – flute
இனிது – inidhu – sweet/melodious
யாழ் – yaazh – a divine version of the veenai
மக்கள் – makkal – children
மழலைச்சொல்  – mazhalai chol – prattle of children
கேளா தவர் – kelaadhavar – those who haven’t heard.
என்பதம் is actually two words … with the தம் associated with the மக்கள்.
என்ப = என்பர் = they say
தம் மக்கள் = their children

The joy of a new parent listening to the first words of her baby, probably makes life worth living for.

Advertisements
Explore posts in the same categories: kurals and the like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: